LEZZAYER TAMANEƔT – Tenna-d tgejdit n wuṭṭun aneggaru n tesɣunt n El Djeich dakken tella « tmuni d tummidt » gar uselway n tegduda, Abdelmadjid Tebboune, d Tredsa Taɣelnawt Taɣerfant, am wakken ay tga tsudut taredsant « laman d ummid » deg uselway s yisem-nnes d aɣella anafella n yiɣallen umrigen yernu d aneɣlaf n umzaɣ aɣelnaw.

« Seg wasmi ay yettwaren ɣer yiɣef n tegduda tazzayrit, aselway Abdelmadjid Tebboune yessken-d dakken yetteg laman d ummid deg tsudut taredsant yernu yeckeṛ-d acḥal d tikkelt tamlilt n Tredsa Taɣelnawt Taɣerfant deg uḥraz n tsuda n uwanak d umesten n tmurt seg wakk arramen n ucewwel n urkad-nnes », ɣef wakken ay d-tebder tesɣunt-a deg tgejdit-nnes.

Tasɣunt-a tenna-d dakken ackaṛ n uselway n tegduda i tredsa d ayen ay d-yesskanayen laman d tmuni tummidt yellan gar uselway d tredsa, am wakken ay d-terna dakken « taredsa-nneɣ iga deg-s uselway n tegduda laman s yisem-nnes d nettat ay d tamḍift tamuyaft akk i uḍman n laman-a ama deg yizri, ama ass-a, ama azekka ».

« Tamuni tummidt gar uselway d Tredsa Taɣelnawt Taɣerfant d wazal yettakf uneflus amenzu n tmurt i tɣellist d umzaɣ aɣelnaw d ayen ay d-yettwagmen seg lqanaɛa-nnes tummidt i usetrer n yiɣallen-nneɣ umrigen akken ad ttgen tuɣdaḍin-nsen timenḍawanin yernu ad ilin dima wedjen akken ad qablen akk tuggziwin ay izemren ad d-ilint, am wakken ara qablent icqirrwen iɣellisanen i uḍman n rrbeḥ n tmurt-nneɣ mgal-nsen », ɣef wakken ay d-terna tesɣunt-a.

Mi teqqen tesɣunt n El Djeich aya ɣer tedyanin ay tedder tmurt deg yiseggasen-a ineggura, tenna-d dakken « Taredsa Taɣelnawt Taɣerfant tella tessaweḍ, deg tallit taberkant n tkesna taɣelnawt, mi yella uwanak azzayri iderrem, ad teḥrez llsisan d tgejda-nnes yernu ad tessejhed tillit-nnes ».

« Dima deg ubrid-a, yernu deg ukatar n yisaḍufen n tegduda, taredsa-nneɣ tessaweḍ ad tennaɣ mgal tremɣa d yiɣallen n tejrimt ay teḍfer yernu tekkes-iten akken ad thenni aɣref seg lbaṭel-nsen », ɣef wakken ay d-tebder tgejdit n tesɣunt-a, ay d-yernan dakken « iferdisen n tredsa-nneɣ bedden daɣ ɣer yidis n warraw n tmurt-nsen deg tezɣan d twuɣa tigamanin yemgerraden ay iḥuzan tamurt ».

aps